The study interaction electromagnetic waves ELF–ULF range (0.1–200 Hz) with the Earth crust and the ionosphere in the field of industrial power transmission («FENICS» experiment)

A.A. Zhamaletdinov, A.N. Shevtsov, Ye.P. Velikhov, A.A. Skorokhodov, V.E. Kolesnikov, T.G. Korotkova, P.A. Ryazantsev, B.V. Efimov, V.V. Kolo­bov, M.B. Barannik, P.I. Prokopchuk, V.N. Selivanov, Yu.A. Kopytenko, Ye.A. Kopytenko, V.S. Ismaguilov, M.S. Petrishchev, P.A. Sergushin, P.Ye. Tereshchenko, B.V. Samsonov, M.A. Birulya, M.Yu. Smirnov, T. Korja, Yu.M. Yampolski, A.V. Koloskov, N.A. Baru, S.V. Poljakov, A.V. Shchennikov, G.I. Druzhin, W. Jozwiak, J. Reda, Yu.G. Shchors

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hemodynamic response characteristics of healthy people to changes in meteorological and geomagnetic factors in the North

T.A. Zenchenko, N.G. Varlamova

 

 

50

Dynamics of carbon dioxide concentration in the air and its effect on the cognitive ability of school students

D.I. Sidorin

 

 

67

An interactive tool for UV-resources determination and erythemal UV-doses calculations over the territory of Northern Eurasia

E.Yu. Zhdanova, N.Ye. Chubarova

 

 

81